پس از رسيدن

پس از رسیدن مسافران به فرودگاه بین المللی نجف اشرف

پیاده شدن از هواپیما و سوار شدن در اتبوس مخصوص انتقال مسافران به سالن .

وارد شدن به سالن و رفتن به كابين گذرنامه براى بررسى اطلاعات مسافر , ويزا و مهر ورود به خاك عراق .
سپس به منطقه تحويل بار برويد , و براى دانستن محل قرار گرفتن بار پرواز خويش به صفحات نمايش اطلاعات مستقر در سالن توجه فرماييد .

پس از آن به منطقه بازرسى نهايى مخصوص افراد و بار برويد .
ازسالن خارج شويد و سپس از در خروج به منطقيه پارکینگ برويد , كه در آن آژانس قرار دارد .

رسیدن بخير