قـبـل از پـرواز

دستور العمل مسافران به خارج , در ورود به فرودگاه بين المللى نجف اشرف

گذرنامه يا بليط خود را در اولين پست بازرسى به ماموران فرودگاه نشان دهيد .

توقف اتومبيل ها براى بازرسى توسط ماموران فرودگاه .

مسافران به بازرسي شخصى توسط اشعه x و فلزياب ميروند , همچنين اتمبيل ها بواسطه k9 بررسى ميشوند .

وارد سالن عزيمت شويد .

به منظور آگاهى از شماره كابين خود به صفحه نمايش اطلاعات در سالن عزيمت مراجعه فرماييد .

به منظور ثبت نام مسافر و حمل و نقل بار و دريافت كارت پرواز به كابين مورد نظر رجوع فرماييد .

پس از دريافت كارت پرواز به كابين گذرنامه براى بررسى اطلاعات مسافر و مهر خروج از خاك عراق مراجعه فرماييد .

به ايست بازرسى نهايى مخصوص افراد و بار دستى برويد

به منطقه درهاى خروج به هواپیما برويد ” براى آگاهى از شماره در خروجى مخصوص به صفحيه نمايش اطلاعات پرواز و بلندگوها توجه فرماييد” .

به درب خروج مخصوص پرواز خود برويد , پس از برش كارت پرواز ( لطفا كات كوچك را نگه داريد و آن را به مهمان داران هواپیما نشان دهيد تا شما را به صندلى خود راهنمايى كند ) , منتظر اتبوس انتقال به هواپیما باشيد .

برايتان آرزوى سفرى شاد و بازگشتى فرخنده ميكنيم