داخل فـرودگـاه

خدمات زیر در فرودگاه بین المللی نجف در دسترس هستند

رستوران ها و کافه

اینترنت

فروشگاه ها

صرافى

سالن سیگار کشیدن

اورژانس

بسته بندی كيف ها

بازار آزاد

مسجد

خدمت بازرگانان : 07806775560 – 07822211136