براى خارجى ها

دستور العمل ويزا :

داشتن گذرنامه معتبر .

داشتن ويزا از سفارت عراق .

تمام كشورهاى خليج ( بغير از يمن ) اجازه ورود بدون ويزا را دارند , اما ساير كشورها بايد ويزاى خود را از كشور خويش و سفارت عراق كه در آن وجود دارد تهيه فرمايد .